ساده نگذر از کنار پوتین های بی پا

که پاهایشان بدن ها را بردند.
تا تو اسوده قدم برداری.